Tư vấn đầu tư

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư

Với cơ sở dữ liệu phong phú, Saigonland Appraisal thực hiện tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong các quyết định về tài sản:

Tư vấn đầu tư
 • Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp:
 • Tư vấn cơ cấu tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn hoạt động tổng thể doanh nghiệp
 • Định hướng hoạt động của
  doanh nghiệp sau khi cơ cấu
 • Định hướng thị trường, nghành nghề,...
  nhằm phát huy lợi thế của doanh nghiệp.
 • Tư vấn tài chính - đầu tư:
 • Đầu tư bất động sản
 • Đầu tư chứng khoán
 • Đấu thầu - đấu giá
 • Lập dự án khả thi
 • Mua bán doanh nghiệp
 • Phát hành cổ phiếu ra công chúng...

Ngoài ra, Saigonland Appraisal còn thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu, các công nghệ tiên tiến, các cơ sở luận chứng kinh tế - kỹ thuật và quản lý kinh tế.

Tư vấn đầu tư